RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

W związku obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Ul. Żarecka 28, 42-350 Koziegłowy, e-mail: dkkozieglowy@wp.pl zobowiązuje się do podejmowania wszystkich niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie danych osobowych, jako zasobu podlegającego ochronie prawnej i niezbędnego do prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.

Jednocześnie Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, realizując nałożone na administratora danych obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Ul. Żarecka 28, 42-350 Koziegłowy, e-mail:dkkozieglowy@wp.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów innych ustaw w szczególności, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych min: (rekrutacji kandydatów do pracy);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w celu zatrudnienia, spełnienia obowiązków podatkowych, udzielania realizowanych dotacji);

3. Wszelkie dane osobowe przechowywane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach:

a) do czasu cofnięcia udzielonej zgody przez osoby, których dane dotyczą,

b) okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego min. 

c) okres obowiązywania zawartych umów;

d) jak też przez okres dłuższy aniżeli przewidziany przepisami obowiązujących przepisów prawa: w związku z prowadzonymi postępowaniami, których Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, może być stroną lub w przypadku dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami zawieranych umów,

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa powierza lub zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów, dla których zostały zebrane podmiotom przetwarzającym min w zakresie świadczenia usług:

a) obsługi prawnej;

b) hostingu serwisu internetowego;

c) niszczenia dokumentacji;

5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach, czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

a) dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;

b) żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa;

c) usunięcia danych przekazanych na podstawie udzielonej zgody.

7. Podanie danych jest dobrowolne lub warunkowane przepisami prawa, jednakże niezbędne do realizacji określonych celów.

8. Przetwarzane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z administratorem danych na adres wskazy w pkt 1.